GİZLİLİK POLİTİKASI

 

GİRİŞ

İlkbahar Mah. Galip Erdem Cad. 607. Sok. No:10 Or-An Çankaya/Ankara adresinde kurulu EZGİ BOZ (“Satıcı” ve/veya “Manevi”), Alıcı’ya, işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan hususların yerine getirileceğini taahhüt etmektedir.

Satıcı ve Alıcı işbu dokümanda tek başına “Taraf”, müştereken “Taraflar” olarak anılacaktır.

1. GİZLİLİK

Satıcı, Mesafeli Satış Sözleşme’nin (“Sözleşme”) imzalanmasından önce geçen mutabakat dönemi de dâhil ancak bununla sınırlı olmaksızın işbu Sözleşme dönemi içinde, kendisine dolaylı veya dolaysız olarak verilmiş olan ya da kendisinin Sözleşme konusu nedeniyle erişmiş olduğu tüm bilgileri ve kendisine diğer Taraf’ça açıklanan tüm bilgileri (“Gizli Bilgi”), büyük bir gizlilik içinde korumayı, herhangi bir üçüncü kişiye hangi surette olursa olsun vermemeyi ve alenileştirmemeyi, doğrudan veya dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin gerektirdiği durumlar dışında kullanmamayı, bu gizlilik yükümünün Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesinden sonra da Sözleşme’nin bitiş tarihinden itibaren süresiz bir şekilde devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Taraflar’dan birisinin kusuru söz konusu olmaksızın kamuya mal olmuş bilgiler, Taraflar’dan birisinin gizli tutma yükümlülüğü olmaksızın daha önceden bilinen bilgiler, Taraflar’dan birisinin işbu Sözleşme hükümlerini ihlal etmeksizin öğrenmiş olduğu bilgiler ve yürürlükte olan kanun veya düzenlemeler veya verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari veya yargısal mercilerin talebi gereğince yetkili makamlara açıklanması gereken bilgiler, ki böyle bir durum halinde diğer Taraf’a ait Gizli Bilgi’yi açıklayacak olan Taraf mümkün olan en kısa süre içerisinde ve Gizli Bilgi’yi açıklamadan önce diğer Taraf’a yazılı bildirimde bulunacak ve sadece gerekli olan ölçüde Gizli Bilgi’yi açıklamak ve gizliliği koruyabilmek için alınabilecek makul önlemleri alacaktır, Gizli Bilgi kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Taraflar kendi Gizli Bilgi’lerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı Taraf’ın Gizli Bilgi’lerini korumakta da göstereceklerdir. Taraflar, ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgileri öğrenmesi gereken işçilere, alt çalışanlara ve kendilerine bağlı çalışan diğer kişilere Gizli Bilgi’leri aktarabilir; ancak bu kişiler bilgilerin Gizli Bilgi olduğu konusunda yazılı olarak uyarılacaklardır. Taraflar, işçilerinin, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı çalışan diğer kişilerin (bağımsız dahi olsa) Sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını, böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

2.1. Taraflar birbirleri arasında aktarılan kişisel verileri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’da (“KVKK”) öngörülen veri işlemeye ilişkin ilkelere ve işlenme şartlarına uygun olarak işleyeceklerdir. Taraflar, Sözleşme dolayısıyla birbirlerine aktardıkları kişisel verilere ilişkin olarak; KVKK’nın 10. maddesi uyarınca veri sahibini bilgilendirmek, 11. maddesi uyarınca kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanmalarını temin etmek ve 5/f.1 maddesi uyarınca gerekli olan durumlarda açık rızalarını almakla yükümlüdürler. Taraflar bu yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden kaynaklanacak her türlü zarardan sorumlu olacaklardır. Özellikle KVKK gereği aydınlatma ödevinin yerine getirilmemesi dolayısıyla söz konusu olacak idari para cezasından bu ödevini yerine getirmeyen Taraf sorumlu olacaktır. Mevzubahis yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle ilgili kişinin zararını tazmin eden Taraf, diğer Tarafa rücu edecektir.

2.2. Taraflar birbirleri arasında aktarılan kişisel verileri, KVKK’nın 7. maddesi uyarınca yasal olarak öngörülen süreler ve işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca muhafaza edeceklerdir. Taraflar, bu süreler geçtiğinde ise işlemiş oldukları tüm kişisel verileri, birbirlerine devredecek, sistemlerinden asıl ve yedeklerini sileceklerdir. Ancak bu Sözleşme kapsamında yapılacak muhasebe işlemleri ve ticari iş ilişkisi amacıyla tarafların işbu Sözleşme ile edinmiş olduğu kişisel verileri işleyebileceği, kendi şirket kayıtlarında saklayabileceği konusunda Taraflar mutabıktır.

2.3. Taraflar birbirlerine aktardıkları kişisel verileri, sadece işleme amacı doğrultusunda kullanmakla yükümlü olup, işbu Sözleşme’ye konu hizmetlerin sunulmasına yönelik amaçlar haricinde herhangi bir amaçla kullanmayacaklarını ve bu cihetle bu verileri üçüncü kişi ve/veya kişiler ile paylaşmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Söz konusu kişisel verilerin, bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılması hali istisnadır.

2.4. Taraflar birbirlerine aktardıkları kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü fiziki, teknik ve idari tedbirleri alacaklardır. Taraflar birbirlerine aktardıkları kişisel verilerin güvenliğini KVKK’nın 12. maddesi anlamında sağlayamamaları durumunda doğacak zarardan birbirlerine karşı sorumlu olacaktır.

2.5. Taraflar, Sözleşme gereği birbirlerine aktardıkları kişisel verileri, gizli bilgi olarak kabul edip, süresiz olarak ifşa etmemekle yükümlü olacaklardır.

2.6. Taraflar birbirlerine aktardıkları kişisel verilerin, kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede birbirlerine, ilgili çalışanlarına ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildireceklerdir.